انواع قفل سرویسی و سوئیچی

انواع قفل سرویسی و سوئیچی

قفل سوئیچی سایزهای ۳۵/۲۸/۲۵

مقابل قفل کوتاه و بلند