قفل سوئیچی اختصاصی (زبانه گرد)

قفل سوئیچی اختصاصی

قفل سوئیچی اختصاصی جهت مکان هایی نظیر سونا یا اتاق هایی که از دوطرف باید به راحتی باز شوند