نوشته‌ها

زبانه مقابل اسپانیولت سوییچی و سرویسیزبانه مقابل اسپانیولت سوییچی و سرویسی

زبانه مقابل اسپانیولت سوییچی و سرویسی

زبانه مقابل اسپانیولت سوییچی و سرویسیزبانه مقابل اسپانیولت سوییچی و سرویسی

زبانه مقابل اسپانیولت سوییچی و سرویسی

 

  •  استاندارد تک زبانه و یا دو زبانه با فاصله مرکز دستگیره تا مرکز سیلندر ٨۵ میلی متر
  •  محل قرارگیری دستگیره قابل تغییر میباشد.