مطالب توسط ario group

فرانسوی ( دولنگه بازشو )

یراق آلات یا اسپانیولت ها فرانسوی به دولنگه بازشو هم معروف هستنداین سیستم را در دو گروه کلی پنجره و درب میتوان تقسیم بندی کرد که هر کدام هم به دوگروه ساده و اهرمی تفکیک میشونددولنگه بازشو ساده شامل یک لنگه تک حالته با دستگیره و لنگه مقابل با استفاده از چفتی (شوت بولت) باز […]

انواع پیچ سرمته

انواع پیچ سرمته سایزهای ۱۶ و ۱۹ و ۲۵ و ۳۲ و ۳۸ میلی متر انواع پیچ سرسوزنی سایزهای ۲۵ و ۳۲ و ۳۸ و ۴۰ میلی متر انواع پیچ نصب در سایزهای ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ و ۱۰۰ میلی متر انواع پیچ بتن در سایزهای ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ و ۱۰۰ و […]