قفل سوئیچی و سرویسی

قفل سوئیچی اختصاصی (زبانه گرد)

قفل سوئیچی اختصاصی

قفل سوئیچی اختصاصی جهت مکان هایی نظیر سونا یا اتاق هایی که از دوطرف باید به راحتی باز شوند

انواع قفل سرویسی و سوئیچی

انواع قفل سرویسی و سوئیچی

قفل سوئیچی سایزهای ۳۵/۲۸/۲۵

مقابل قفل کوتاه و بلند