انواع پیچ سرمته

انواع پیچ سرمته سایزهای ۱۶ و ۱۹ و ۲۵ و ۳۲ و ۳۸ میلی متر

انواع پیچ سرسوزنی سایزهای ۲۵ و ۳۲ و ۳۸ و ۴۰ میلی متر

انواع پیچ نصب در سایزهای ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ و ۱۰۰ میلی متر

انواع پیچ بتن در سایزهای ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ و ۱۰۰ و ۱۲۰ و ۱۵۰ میلی متر